اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل سرویس بیمه شهر

دکترمسعود غنی زاده

دکترمسعود غنی زاده

رئيس هيئت مديره
دکترعلی تقوی

دکترعلی تقوی

نايب رئيس هيئت مديره و مدير عامل
دکترعلی عباس کمری

دکترعلی عباس کمری

عضو هيئت مديره
بهرام فیاضی سراسکانرود

بهرام فیاضی سراسکانرود

عضو هيئت مديره
محمد حسین محسنی

محمد حسین محسنی

عضو هيئت مديره