اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل سرویس بیمه شهر

جواد اسلامي

جواد اسلامي

رئيس هيئت مديره
دکترعلی تقوی

دکترعلی تقوی

نايب رئيس هيئت مديره و مدير عامل
دکترعلی عباس کمری

دکترعلی عباس کمری

عضو هيئت مديره
محمد صفری

محمد صفری

عضو هيئت مديره
محمد حسین محسنی

محمد حسین محسنی

عضو هيئت مديره