اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل بیمه شهر

سعید رجبی توارات

سعید رجبی توارات

رئيس هيئت مديره
محمد حسین محسنی

محمد حسین محسنی

عضو هیئت مدیره
علی تقوی

علی تقوی

نايب رئيس هيئت مديره و مدير عامل
علی سمیعی برسری

علی سمیعی برسری

عضو هيئت مديره
بهرام فیاضی

بهرام فیاضی

عضو هيئت مديره