مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بیمه شهر

علی تقوی

علی تقوی

مدیر عامل وعضو هیئت مدیره

همایون اسدی

رئیس هیئت مدیره

سعید رجبی توارات

عضو هیئت مدیره

علی سمیعی برسری

عضو هیئت مدیره

محمد حسین محسنی

عضو هیئت مدیره