اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل بیمه شهر

دکترمسعود غنی زاده

دکترمسعود غنی زاده

رئيس هيئت مديره
دکترعلی تقوی

دکترعلی تقوی

نايب رئيس هيئت مديره و مدير عامل
علی سمیعی برسری

علی سمیعی برسری

عضو هيئت مديره
بهرام فیاضی سراسکانرود

بهرام فیاضی سراسکانرود

عضو هيئت مديره
محمد حسین محسنی

محمد حسین محسنی

عضو هيئت مديره