معاونین بیمه شهر

سيد حسام الدين حائري

سيد حسام الدين حائري

معاون اجرايي و طرح هاي خاص
حمیدرضا موسویان

حمیدرضا موسویان

قائم مقام مدیرعامل ومعاون فنی و فروش
شیما مشین چی

شیما مشین چی

معاون مالي و اداري