مدیران و معاونین

نسرین رسولی

نسرین رسولی

مدیر فناوری اطلاعات
حمیدرضا موسویان

حمیدرضا موسویان

معاون فنی و فروش
شیما مشین چی

شیما مشین چی

مدیر مالی