معاونین بیمه شهر

سيد حسام الدين حائري

سيد حسام الدين حائري

معاون اجرايي و طرح هاي خاص
حمیدرضا موسویان

حمیدرضا موسویان

معاون فنی و فروش
شیما مشین چی

شیما مشین چی

سرپرست معاون مالي و اداري و مديرمالي