مدیران سرویس بیمه شهر

نسرین رسولی

نسرین رسولی

مدیرفناوری اطلاعات و ارتباطات
کبری سهرابی

کبری سهرابی

مدیرمالی
فرزانه نادری

فرزانه نادری

مدیرفنی و فروش بیمه های اموال
مهسا محمدی

مهسا محمدی

سرپرست مدیریت فنی و فروش بیمه های اشخاص
حسین دولتی

حسین دولتی

مدیرفنی و فروش بیمه های خودرو و مجري طرح توسعه مناطق
علي جامع نشين

علي جامع نشين

مديرسرمایه انسانی و پشتيباني