مدیران بیمه شهر

ظفر صفری

ظفر صفری

مدیرمنایع انسانی و پشتیبانی
نسرین رسولی

نسرین رسولی

مدیرفناوری اطلاعات و ارتباطات
کبری سهرابی

کبری سهرابی

مدیرمالی
فرزانه نادری

فرزانه نادری

مدیرفنی و فروش بیمه های اموال
میلاد شوکتی

میلاد شوکتی

سرپرست مدیر اشخاص
حسین دولتی

حسین دولتی

مدیرفنی و فروش بیمه های خودرو